ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

   HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de ordine si siguranta publica a

Politiei locale Vatra Dornei


Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 noiembrie  2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         
            In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.g din  Legea nr 155/ 2010 Legea politiei locale, Ordinul nr 92/ 2011 cu porivire la aprobarea metodologiei  de elaborare a planului de ordine si siguranta publica al politiei locale.
           În temeiul dispoziţiilor
art. 36 alin 2 lit.”a” si alin.(3) lit. ,,b”  şi art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

     Art.1 Se aproba  planul de ordine si siguranta publica al Politei locale Vatra Dornei, conform Anexelor 1-4, ce fac parte integranta la prezenta hotarare.
      Art.2
 Primarul municipiului  prin Comisia locala de ordine publica si Politia locala Vatra Dornei,va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.11.2012

Nr.149