ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind aprobarea dezlipirii terenului inscris in C.F. 33422, nr. cadastral 33529 -128 MP si 33530 de 136 mp si sistarea starii de indiviziune asupra terenului situat in municipiul Vatra Dornei Str.Parcului, nr.21

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

 

      Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor, de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Văzând dispoziţiile Legii nr. 7/1996, completată şi modificată, precum şi a Ordinului nr. 785/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară;art. 670 din Legea nr.287/2009 privind codul civil;

       În temeiul art. 36 alin. 1 şi 2 lit. c şi art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă dezlipirea imobilului teren identificat prin Extras de Carte Funciară nr. 33422 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 9906, nr. cad.33529, în suprafaţă de 128 mp,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei, conform documentaţiei cadastrale de dizlipire, întocmite de inginer topograf Cirnu Gavril,, anexă la prezenta hotărâre..

Art.2  Se aproba sistarea starii de indiviziune asupra terenului in suprafata de 264 mp., teren  situat in municipiul Vatra Dornei , Str.Parcului nr.21, inscris in CF nr. 33422, cu nr. cadastral 33529 si nr. topo. 33530, dupa cum urmeaza.

- teren in suprafata de 136 mp., va fi inscris in CF NOU cu nr. cadastral 33530, in favoarea lui Rubinger Bella;

           - teren in suprafata de 128 mp., va fi reinscris in CF Nou , cu nr. cadastral 33529, in favoarea Municipiului Vatra Dornei.

Art. 3. Primarul Municipiului Vatra Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.15