ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

           

 HOTĂRÂRE

privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de Poliţia Locală Vatra Dornei în anii  2012-2013 şi criteriile specifice de evaluare

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 noiembrie  2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

În baza art.30 lit.c) şi e) din Legea poliţiei locale nr.155/2010,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.a, art.45 alin.(1), art.47, art.49, art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1. Se aprobă Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de Poliţia Locală Vatra Dornei în anii 2012-2013 şi criteriile specifice de evaluare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2. Primarul municipiului, Comisia locală de ordine publică şi Poliţia Locală Vatra Dornei, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.11.2012

Nr.150