ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect  locuinte construite de catre ANL

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 noiembrie  2012

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile art.8 alin.4 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, ulterior modificata si completata;

- cererile depuse de chiriasi si contractele de inchiriere;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.”c”, alin. 5 lit.,,a”  precum şi art. 45 alin.1  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publicel locale, republicata si ulterior modificata si completata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba prelungirea  unor contracte de inchiriere aferente locuintelor ANL, situate in Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, Bloc B, pentru o perioada de un an, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba prelungirea  unor contracte de inchiriere aferente locuintelor ANL, situate in Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, Bloc B, pentru o perioada de 6 luni, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

Art.3 In cazul neachitarii chiriei restante in cele 6 luni, de catre titularii  contractelor de inchiriere, acestea  se reziliaza de drept.

Art.4 Chiria se va recalcula conform prevederilor art.8 pct.4 lit.a din Legea nr.152/1998.

Art.5 Se imputerniceste Primarul Municipiului Vatra Dornei, sa incheie actul aditional avand ca obiect prelungirea contractului de inchiriere pentru o perioada de un an si modificarea cuantumului chiriei in conditiile legii.

          Art.6 Primarul municipiului, prin compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

28.11.2012

Nr.151