ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea infiintarii Centrului de zi pentru copii

 Vatra Dornei si aprobarea cofinantarii proiectului

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 noiembrie  2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În conformitate cu prevederile  Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

         În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit. “d”, precum şi art. 45  alin.(1)din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

        Art. 1 Se aprobă infiintarea centrului de pentru copii Vatra Dornei, cu sediul in incinta Scolii generale nr.3 Vatra Dornei.

       Art.2 Se aproba cofinantarea cu minim 9% din valoarea subproiectului.

      Art. 3 Se aproba asigurarea cheltuielilor de functionare ulterioara si de pastrare a destinatiei initiale sau  destinatie sociala a obiectivului pentru o perioada de cel putin 10 ani de la darea in functiune.

      Art.4 Se aproba organigrama serviciului care va fi infiintat.

      Art.5 Se aproba participarea personalului angajat in cadrul noului serviciu comunitar la cursurile de formare profesionala organizate in cadrul proiectului achitarea cheltuielilor de transport  ocazionate de participarea la aceste cursuri.

     Art.6 Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei, sa semneze contractul de finantare al proiectului.

     Art.7 Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE si serviciul contabilitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.11.2012

Nr.154