ROMÂNIA

                                                         JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

 VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea anexei la HCL nr.7/2011 privind aprobarea repartizării spaţiilor proprietatea municipiului din strada Mihai Eminescu nr. 15 – aripa vestică

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 noiembrie  2012

 

Având în vedere expunerea de motive a  Primarului municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin.1  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă completarea anexei la HCL nr.7/2011 privind repartizarea spaţiilor din imobilul proprietatea municipiului Vatra Dornei, strada  Mihai Eminescu, nr. 15- aripa vestică, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2 Primarul, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.11.2012

Nr.155