ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd

domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 noiembrie  2012

 

               Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            In conformitate cu prevederile Titlului X privind circulatia juridica a terenurilor din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei si unele masuri adiacente ;

            În temeiul art. 36 alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (1)  şi art.  123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1 - Se aprobă scoaterea terenului in suprafata de 300 de mp identic cu nr.cadastral 30697  din CF 30697 situat in Str.Petreni f.n., din inventarul terenurilor disponibile la Legea nr.15/2003.

            Art.2 - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Petreni, f.n, în suprafaţă de 300 mp, identic cu nr.cadastral 30697 din CF 30697.

            Art. 3 - Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotărâre.

            Art. 4 – Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

Art. 5 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA

                                               COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

28.11.2012

Nr.157