ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia  Sărbătorilor de Crăciun unor persoane singure şi familii cu venituri reduse

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 noiembrie  2012

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”d” şi alin.6 pct. 2 , precum şi art 45 alin.1 din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale - Republicată ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 7500 de lei,  din capitolul Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii, subcapitolul-cheltuieli materiale şi servicii, alte acţiuni privind asistenţa socială pentru acordarea de pachete cu produse alimentare persoanelor singure şi familiilor cu venituri reduse.

Art. 2 Se vor acorda 250 de pachete, fiecare în valoare de 30 lei, conţinând produse alimentare de strictă necesitate.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul de asistenţă socială şi Directia Buget-contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                COSTEL UNGUREANU

       

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

28.11.2012

Nr.158