ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele asistate in cadrul Centrului Social de Primire Asistare si Ingrijire al Primariei Vatra Dornei

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

       Prevederile articolului nr. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a” pct.2, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale ;

 

            HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă, începând cu data de 01 martie 2012, majorarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru  persoanele asistate in cadrul Centrului Social de Primire Asistare si Ingrijire al Primariei Vatra Dornei de la 6 lei/persoana/zi  la 8,5 lei /persoana/zi.

Art. 2 Primarul municipiului prin, Direcţia Generală de Asistenţă Socială va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.16