ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea HCL nr.111/2012

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 noiembrie  2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luand in considerare prevederile art.1949 – 1954 din Codul Civil, cu modificarile si

completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. b si c coroborat cu alin. 7 lit. a, art. 45 alin. 2 lit. f, art. 45 (3), art. 115 alin. 1, lit. b ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T A R A R E :

 

Art. (1) Se modifica titlul HCL nr.111/2012 si va avea urmatorul continut:

Hotarare privind asocierea in participatiune intre Municipiul Vatra Dornei si Clubul Sporturilor de Iarna in vederea construirii unei pârtii de sanie pe pista naturala in vederea organizarii Campionatului Mondial de Juniori la Sanie.

Art.2(1) Se modifica art.1 din HCL nr.111/2012 astfel:

Se aproba asocierea in participatiune a  Municipiului Vatra Dornei cu Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei- din structura Agentiei Nationale, in vederea construirii unei pârtii de sanie pe pista naturala cu ocazia organizarii Campionatului European  de Juniori la Sanie din 2013 si a  Mondial de Juniori la Sanie din anul 2014.

(2)Se abroba contractul de asociere in participatiune intre Municipiul Vatra Dornei si Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Municipiul Vatra Dornei, participa la asociere cu terenul in suprafata totala de 0,94 ha, aflat in intravilanul Municipiului Vatra Dornei, in domeniul public, identic cu PT 34251-1n din CF 34251, iar Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei, participa cu lucrarile si fondurile necesare construirii unei pârtii de sanie pe pista naturala in vederea organizarii Campionatelor Sportive de nivel International.

Art.4.  Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei, dl. Ilie Bonches in vederea semnarii contractului de asociere in participatiune.

Art.5 Cu data prezentei se abroga art.3 din HCL nr.111/2012.

Art.6 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru-fond funciar şi Serviciul de promovare a turismului şi salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

          PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                COSTEL UNGUREANU

     

                 Contrasemneaza,

                            Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.11.2012

Nr.160

 

                                                                                                                        Proiect 20

                      ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea HCL nr.111/2012

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luand in considerare prevederile art.1949 – 1954 din Codul Civil, cu modificarile si

completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. b si c coroborat cu alin. 7 lit. a, art. 45 alin. 2 lit. f, art. 45 (3), art. 115 alin. 1, lit. b ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T A R A R E :

 

Art. (1) Se modifica titlul HCL nr.111/2012 si va avea urmatorul continut:

Hotarare privind asocierea in participatiune intre Municipiul Vatra Dornei si Clubul Sporturilor de Iarna in vederea construirii unei pârtii de sanie pe pista naturala in vederea organizarii Campionatului Mondial de Juniori la Sanie.

Art.2(1) Se modifica art.1 din HCL nr.111/2012 astfel:

Se aproba asocierea in participatiune a  Municipiului Vatra Dornei cu Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei- din structura Agentiei Nationale, in vederea construirii unei pârtii de sanie pe pista naturala cu ocazia organizarii Campionatului European  de Juniori la Sanie din 2013 si a Campionatului Mondial de Juniori la Sanie din anul 2014.

(2)Se abroba contractul de asociere in participatiune intre Municipiul Vatra Dornei si Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Municipiul Vatra Dornei, participa la asociere cu terenul in suprafata totala de 0,94 ha, aflat in intravilanul Municipiului Vatra Dornei, in domeniul public, identic cu PT 34251-1n din CF 34251, iar Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei, participa cu lucrarile si fondurile necesare construirii unei pârtii de sanie pe pista naturala in vederea organizarii Campionatelor Sportive de nivel International.

Art.4.  Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei, dl. Ilie Bonches in vederea semnarii contractului de asociere in participatiune.

Art.5 Cu data prezentei se abroga art.3 din HCL nr.111/2012.

Art.6 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru-fond funciar şi Serviciul de promovare a turismului şi salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                                       

                                                                        Initiator

                                                            Primarul municipiului

                                                                 ILIE BONCHES

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.111/2012

 

 

 Clubul sporturilor de iarna Vatra Dornei, a solicitat incheierea unui contract de asociere  in participatiune cu Municipiul Vatra Dornei,  in vederea edificarii unei partii de sanie pe pista naturala in vederea construirii unei partii de sanie pe pista naturala pentru organizarea Campionatului Mondial de sanie la juniorit in anul 2013

Avand in vedere ca Vatra Dornei este o statiune turistica de interes international iar sporturile de iarna ocupa un loc important iar Vatra Dornei este deficitara la capitolul partie de sanie, supun spre aprobarea Consiliului local modificarea HCL nr.111/2012 in sensul asocierii  in participatiune intre Municipiul Vatra Dornei si Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei in vederea construirii unei pârtii de sanie pe pista naturala in vederea organizarii Campionatului Mondial de Juniori la Sanie din 2013 si a Campionatului  Mondial de Juniori la Sanie din anul 2014.

Supun spre abrobare Consiliului local, a Contractului de asociere in participatiune intre Municipiul Vatra Dornei si Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Municipiul Vatra Dornei, va participa la asociere cu terenul in suprafata totala de 0,94 ha, aflat in intravilanul Municipiului Vatra Dornei, in domeniul public, identic cu PT 34251-1N din CF 34251, iar Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei, va participa cu lucrarile si fondurile necesare construirii unei pârtii de sanie pe pista naturala in vederea organizarii Campionatelor Sportive de nivel International.

Supun spre aprobare Consiliului local,  imputernicirea primarului Municipiului Vatra Dornei, in vederea semnarii contractului de asociere in participatiune si abrogarea art.3 din HCL nr.111/2012.

Fata de cele prezentate, rog sa analizati si sa hotarati.

 

                                                PRIMAR

                                          ILIE BONCHES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

 

RAPORT

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.111/2012

 

 

 Clubul sporturilor de iarna Vatra Dornei, a solicitat incheierea unui contract de asociere  in participatiune cu Municipiul Vatra Dornei,  in vederea edificarii unei partii de sanie pe pista naturala in vederea construirii unei partii de sanie pe pista naturala pentru organizarea Campionatului Mondial de sanie la juniorit in anul 2013

Avand in vedere ca Vatra Dornei este o statiune turistica de interes international iar sporturile de iarna ocupa un loc important iar Vatra Dornei este deficitara la capitolul partie de sanie, supun spre aprobarea Consiliului local modificarea HCL nr.111/2012 in sensul asocierii  in participatiune intre Municipiul Vatra Dornei si Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei in vederea construirii unei pârtii de sanie pe pista naturala in vederea organizarii Campionatului Mondial de Juniori la Sanie din 2013 si a Campionatului  Mondial de Juniori la Sanie din anul 2014.

Se impune abrobarea de catre Consiliului local, a Contractului de asociere in participatiune intre Municipiul Vatra Dornei si Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Municipiul Vatra Dornei, va participa la asociere cu terenul in suprafata totala de 0,94 ha, aflat in intravilanul Municipiului Vatra Dornei, in domeniul public, identic cu PT 34251-1N din CF 34251, iar Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei, va participa cu lucrarile si fondurile necesare construirii unei pârtii de sanie pe pista naturala in vederea organizarii Campionatelor Sportive de nivel International.

Se imputerniceste  primarul Municipiului Vatra Dornei, in vederea semnarii contractului de asociere in participatiune si se  abroga art.3 din HCL nr.111/2012.

Fata de cele prezentate, sustinem proiectul de hotarare al intitiatorului.

 

 

Director economic

Iancu Turcanu