ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

     VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea  art.31 din hcl nr.104/28.09.2012 privind „aprobarea normelor privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, practicarea unui comerţ civilizat, respectarea normelor de igiena, gospodărirea municipiului şi protecţia mediului”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 noiembrie  2012

 

Având în vedere Expunerea de motive a domnului Primar al Municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate precum si avizul şi comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului  Vatra Dornei;

În baza prevederilor art. 24 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor rurale şi urbane aprobată şi modificată de Legea nr. 515/2002, OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului, OG nr. 2/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul contravenţiilor, precum şi a Legii poliţiei locale nr. 155/2010 şi H.G. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.2 si alin.6 pct.7 si 9, art. 45 alin.(1), şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE

            Art.1 Se aproba modificarea articolului 31 din HCL nr.104/28.09.2012, privind „aprobarea normelor privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, practicarea unui comerţ civilizat, respectarea normelor de igiena, gospodărirea municipiului şi protecţia mediului”, care  va avea urmatorul continut:

     „  Constatarea contravenţiilor, stabilirea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale cuprinse în prezenta hotărâre se face de către Poliţia Locală şi împuterniciţii primarului .”

Art.2.Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate ale Primăriei, va  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                   

       PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.11.2012

Nr.161