ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea cheltuielilor  aferente deplasării  unui grup de elevi de la Scoala Gimnaziala nr.4 Vatra Dornei, la Festivalul –Concurs “Datini si obiceiuri stramosesti” Cluj Napoca

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 noiembrie  2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 800 lei, în vederea deplasarii   unui grup de elevi de la Scoala Gimnaziala nr.4 Vatra Dornei la Festivalul –Concurs “Datini si obiceiuri stramosesti” Cluj Napoca in data de 14.12.2012.

        Art. 2  Suma alocata conform art.1 vor fi decontate pe baza unor documente justificative.

       Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.11.2012

Nr.163