ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.79/31.08.2012 şi HCL 73/30.06.2011

şi prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie pentru loturile atribuite conform Legii nr.15/2003 din străzile Poligonului şi Petreni

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, Juedtul Suceava,

intrunit in sedinta ordinara in data de 28 noiembrie 2012

 

            Analizând raportul de specialitate al Comisiei de aplicare a Legii nr.15/2003 prin care s-a propus modificarea HCL 79/2012 şi HCL 73/2011 şi prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie şi obţinerea autorizaţiei de construire, expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În baza Legii nr.15/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie republicată;

În temeiul art.36(2) lit.c) şi art.45 (3) din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă modificarea HCL 73/2011 şi HCL 79/2012 conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba  prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie  şi depunere a documentaţiei în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire pentru parcelele atribuite conform Legii nr.15/2003, beneficiarilor loturilor de teren conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Beneficiarii Legii nr.15/2003 au obligaţia ca în termen de un an de la data modificarii HCL 73/2011 şi HCL 79/2012 să inceapa lucrarile de constructie.

Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism şi Comisia de aplicare a Legii nr.15/2003, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

28.11.2012

Nr.164