ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea penalitatilor de intarziere

 la anumite cheltuieli restante(activitati)

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, Juedetul Suceava,

intrunit in sedinta ordinara in data de 28 noiembrie 2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă plata penalitatilor de intarziere, conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia buget-contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.11.2012

Nr.165