ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2012

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  20 decembrie  2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012, a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru anul 2012, conform anexelor nr.1 si 2,  ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2   Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

20.12.2012

Nr.167