ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

Privind aprobarea unui ajutor financiar, pentru reconstruirea locuinţei afectata de incendiu din strada Tudor Vladmirescu nr.3, proprietatea lui Dulap Aurel

 

     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 decembrie  2012

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2,8 precum  şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                          HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 de lei, ajutor pentru reconstruirea locuinţei afectata de incendiu din strada Tudor Vladmirescu nr.3, proprietatea lui Dulap Aurel.

          Art. 2 Primarul, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.12.2012

Nr.168