ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

Privind modificarea HCL nr.100/2007 privind stabilirea costului mediu lunar pentru īntreţinerea persoanelor vārstnice de la Centrul social Roşu

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

īntrunit īn şedinţă ordinara  īn data de 15 martie 2012

 

Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Īn conformitate cu prevederile art. 21 alin.(2) din Legea nr.17/2000,rep. privind asistenţa persoanelor vārstnice, HG nr. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, HG nr. 1021 pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de īntreţinere īn căminele pentru persoane vārstnice, Ordinul nr. 687/2005,precum şi HCL nr. 64/2003;

Īn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d" şi alin. (6) lit. ,,a" pct.2, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep– a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă costul mediu lunar de īntreţinere pentru persoanele vārstnice din Centrul social Roşu īn sumă de 621 lei/persoană.

Art. 2 Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se va realiza astfel:

a.      Persoanele vārstnice care au venituri şi sunt īngrijite īn cămin datorează contribuţia de īntreţinere īn cuantum de pānă la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar aprobat.

b.     Diferenţa pānă la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de īntreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vārstnice īngrijite īn cămin, dacă realizează venit pe membru de familie mai mare decāt salariul minim brut pe ţară.

c.      Diferenţa pānă la cheltuiala efectivă va fi suportată din bugetul local.

  Art. 3 Cu data prezentei, se abroga HCL nr.100/2007.

  Art.4 Primarul municipiului, prin Direcţia de asistenţă socială va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.17