ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind revocarea HCL nr.136/2012 privind „ aprobarea  trecerii locuinţelor pentru tineri din Ansamblul Transilvaniei , bloc A Sc. A si B, 30 unităţi locative   din proprietatea publică al Municipiului Vatra Dornei în proprietatea publică al Statului   şi administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei „

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 decembrie  2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin. (2) litera “c” şi alin. 5 litera “a”  precum şi art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                       

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aproba revocarea HCL nr.136/2012 privind aprobarea  trecerii locuinţelor pentru tineri din Ansamblul Transilvaniei , bloc A Sc. A si B, 30 unităţi locative    din proprietatea publică al Municipiului Vatra Dornei în proprietatea publică al Statului   şi administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei „

        Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul de urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.12.2012

Nr.170