ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de  28 decembrie  2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                Art. 1 – Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.
            Art. 2 – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului  primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                COSTEL UNGUREANU

      

                 Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.12.2012

Nr.172