ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioareprecum şi ale HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a” pct.2, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001republicată – a administraţiei publice locale ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se stabilesc lucrarile de interes local ce vor fi efectuate in anul 2012 de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc situaţiile deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă de la bugetul local, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3 Primarul, prin serviciul contabilitate şi  Asistenţă Socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.18