ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul Politiei Locale Vatra Dornei

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.30 lit.f din  Legea Politiei locale nr.155/2010, coroborat cu art.9 alin.2 din HG nr.1332/2010 ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “a” şi art. 45, art.47, art.49, art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001republicată – a administraţiei publice locale ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul Politiei Locale Vatra Dornei, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 3 Primarul municipiului prin aparatul de specialitate si Politia Locala  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.19