ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  actualizarea   studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul  ,, Extindere si Reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din aglomerarea Vatra Dornei”aferent proiectului “Extindere si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata injudetul Suceava”

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta extraordinara in data de 12 ianuarie 2012  

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          Tinand cont de memoriul justificativ intocmit de catre Consultantul SC EPTISA ROMANIA SRL;HCL nr.22/08.02.2011 de aprobare a studiului de fezabilitate si a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava;

            În conformitate cu prevederile art.12 alin.1 lit.c din legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (4) lit. “d” şi alin.6 lit.”a” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă actualizarea studiul de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul  ,, Extindere si Reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din aglomerarea Vatra Dornei”aferent proiectului “Extindere si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata injudetul Suceava”, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului, prin  Directia tehnica- Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                PRESEDINTE DE SEDINTA

         ALBEI MIHAI

 

 

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

09.01.2012

Nr.2