ROMÂNIA                                     

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind revocarea HCL nr.139/29.11.2011 privind „acceptul Consiliului Local privind privind închirierea imobilului proprietatea doamnei Rotaru Dorina situat în strada Parcului, nr. 10”

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           Avand in vedere adresa nr.1175/19.01.2012 a Institutiei Prefectului Suceava:

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit”a” pct.17 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se revoca HCL nr.139/29.11.2011 privind „acceptul Consiliului Local privind privind închirierea imobilului proprietatea doamnei Rotaru Dorina situat în strada Parcului, nr. 10.

         Art.2 Primarul municipiului, prin compartimentul juridic şi compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.20