ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  atestarea  formei de gestiune directa a Serviciului Public de alimentare cu energie termica catre DADP- Vatra Dornei din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

 

      Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu: prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 si Legea nr.325/2006  Legea serviciului public de alimentare cu energie termică;

în temeiul art.36, alin.2, lit.”d”, alin.6, lit. „a”, pct.14, art.45, alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 , Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se atesta prin prezenta ca, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu  energie termică  produsă centralizat, în municipiul Vatra Dornei,  aprobat prin HCL nr.50/2008, Serviciul  public de alimentare cu  energie termică  produsă centralizat, în municipiul Vatra Dornei, este în gestiunea directă a Consiliului Local, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public, fiind denumit operator.

Art. 2 Primarul, prin DADP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.21