ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

modificarea si completarea HCL nr.118/11.10.2011 privind aprobarea  vanzarii unei suprafete de 87 mp teren, catre SC CONSACT COMSERV  SRL situat in Str.Republicii, in vederea amenajarii unei miniparcari

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45  alin.6 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1 Se modifica art.2 din HCL nr.118/11.10.2011 astfel:

         Art.2 Preţul de vânzare al terenului de la art.2 se stabileşte la 60 euro/mp, conform HCL nr.126/2008 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare iar restul in 12 rate egale lunare.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCl nr.118/11.10.2011 raman valabile.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.22