ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.2 din HCL nr.13/2011 privind aprobarea schimbului de terenuri între  Municipiul Vatra Dornei si SC BUCURA COM SRL

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.1405-1409 din Codul civil, art. 4, din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."b" , alin.(2) lit."d", alin.(6) lit."a", pct.6, precum şi  art.121 alin.(4),  art. 45, art.115 lit.,,b"  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicata cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se modifica art.2 din HCL nr.13/2011 privind aprobarea schimbului de terenuri între  Municipiul Vatra Dornei si SC BUCURA COM SRL si va avea urmatorul cuprins:

Terenul descris la art.1 se identifică după cum urmează:  lot A in suprafata de 1600 identic cu numarul cadastral 33643 inscris in CF 33643 – compus din parcela nr.1 teren finat de 1080 mp, ;parcela cu numar topografic 1582/1 inscrisa in CF 32834 a localitatii Vatra Dornei provenita din conversia pe hartie a CF nr.3805, compus din parcela 1 teren curti constructii de 309 mp;parcela cu numar topografic 1582/2 inscrisa in CF32580 a localitatii Vatra Dornei, provenita din conversia pe hartiea CF 11158, compus din parcela 1- teren curti constructii de 130 mp si lotul B in suprafata de 400 mp identic cu nr.cadastral 33637 inscris in CF 33637 a localitatii Vatra Dornei, compus din parcela 1 teren finat de 400 mp- avand ca proprietar tabular Municipiul Vatra Dornei si cu numarul cadasstral 32894 a localitatii Vatra Dornei, compus din parcela 1 teren pasune de 9521 mp, avand ca proprietar tabular SC BUCURA COM SRL.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr.13/2011 raman valabile.
Art.3 Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

    

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.23