ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind incheierea unui acord de parteneriat  intre Consiliul local al Municipiului Vatra dornei cu Asociatia “Sa imbatranim frumos”Bucovina, in vederea implementarii proiectului “Un crampei de viata verde” 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.“a”, pct 5,6,16, precum şi art.45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi  completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă  acordul de parteneriat dintre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei şi Asociatia “Sa imbatranim frumos” Bucovina, , conform anexei la prezenta hotărâre, in vederea implementarii proiectului “Un crampei de viata verde”.

Art.2. Se împuterniceşte primarul municipiului pentru semnarea acordului prevăzut la art.1.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia tehnica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

    

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.24