ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea unui sprijin financiar pentru Scoala cu clasele nr.I-VIII nr.2 Vatra Dornei, in vederea editarii revistei „Pe firul vremii”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 1,4, 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1000 de lei, în vederea susţinerii financiare a  scolii cu clasele I-VIII nr.2 Vatra dornei, pentru editarea revistei “Pe firul vremii”.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

          Art. 3 Primarul, prin   Direcţia buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

    

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.27