ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii HCL nr.120/2011 „privind darea  in folosinta gratuita a doua camere si acces la grup sanitar, in imobilul Scolii generale nr.3, situat in Str.Chilia, catre Asociatia Culturala Transilvania –Cluj Napoca, in vederea deschiderii unui centru de zi pentru copii   proveniti din familii cu probleme sociale:”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată  de catre doamna consilier local Marinca Mihaiela, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul dispoziţiilor  art. 124, art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”a”, alin. (2) lit. “d” şi alin.(6) lit.”a”  pct.2,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

        Art. 1 Se aproba modificarea art.2 si 3 ale HCL nr.120/2011 „privind darea  in folosinta gratuita a doua camere si acces la grup sanitar, in imobilul Scolii generale nr.3, situat in Str.Chilia, catre Asociatia Culturala Transilvania –Cluj Napoca, in vederea deschiderii unui centru de zi pentru copii   proveniti din familii cu probleme sociale astfel:”

               Art.2 Contravaloarea utilităţilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii va fi suportată de către Asociatia Culturala Transilvania –Cluj Napoca

            Art.3 Asociatia va da in folosinta centrul de zi prevazut la art.1 in termen de 6 luni de la incheierii contractului de comodat, in caz contrar se va revoca prezenta hotarare.

       Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr.120/2011 raman valabile.

       Art.3 Primarul municipiului, prin Compartimentul juridic şi DADP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

    

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.28