ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Vatra Dornei (Romania)– Cernauti(Ukraina) si Costesti(Republica Moldova)  in cadrul Programului operational comun  Romania –Ucraina – Moldova

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta extraordinara in data de 12 ianuarie 2012 

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “e” şi alin. (7) lit.“c”, precum şi art.45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi  completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

             Art.1 Se aprobă  acordul de parteneriat dintre Vatra Dornei (Romania)– Cernauti(Ukraina) si Costesti(Republica Moldova)   in cadrul Programului operational comun  Romania –Ucraina – Moldova, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2.Se împuterniceşte primarul municipiului Vatra Dornei, Ioan Moraru,  pentru semnarea acordului prevăzut la art.1.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

         ALBEI MIHAI

 

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

09.01.2012

Nr.3