ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar de stat propuse să funcţioneze īn anul şcolar 2012-2013 īn Municipiul Vatra Dornei,

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

īntrunit īn şedinţă ordinara  īn data de 15 martie 2012

 

          Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor, de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Īn conformitate cu dispoziţiile prevederile art. 6 alin.1, din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, coroborat cu prevederile Ordinului nr. 6564/2011 şi ale Ordinului 6694/2011 si avizul conform nr.1362/21.02.2012 al Inspectoratului Scolar Judetean Suceava;

 Īn temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 1 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTARASTE

      Art.1. Se aprobă atribuirea de noi denumiri unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar de stat propuse să funcţioneze īn anul şcolar 2012-2013 īn Municipiul Vatra Dornei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărāre.

       Art.2 Primarul, prin   Aparatul de specialitate, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

    

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.30