ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea „ Programului de aprovizionare cu produse agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, Municipiului Vatra Dornei,  în caz de mobilizare sau război”

 

                Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

 

 

      Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In temeiul prevederilor art.3 si art.31, lit. A, pct. 4 din Ordinul comun nr. 109/21.01.2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35, alin. 2, art.37 şi art. 47, lit. d din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare ;

În conformitate cu prevederilor art.36, alin.2, lit.d, alin. 6, lit. a, pct.8, art.45, alin.1, art.47 şi art. 49 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata,

H O T Ă R Ă Ş T E

 

          Art.1. – Se aprobă „Programul de aprovizionare cu produse agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, municipiului Vatra Dornei, în caz de mobilizare sau război”, conform Ordinului nr. 109/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. – Primarul municipiului, prin serviciile specializate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

    

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.31