ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.13/2009 privind “ închirierea unor spaţii la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, pentru  amenajarea unor cabinete medicale”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

 

Având în vedere expunerea de motive a domnului ing.Ioan Moraru, primarul municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se modifica art.2 al HCL nr.13/2009 privind închirierea unor spaţii la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, pentru  amenajarea unor cabinete medicale, astfel:

        Se aprobă închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 30 mp -suprafaţa utilă a cabinetului şi cota parte din spaţiile de folosinţă comună- la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, d-nei doctor Timis Dana Paraschiva, pentru amenajarea unui cabinet medical- explorari functionale cardiovasculare.

        Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr.13/2009 raman valabile.

       Art.3 Primarul, prin Serviciul Venituri şi Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

    

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.32