ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.70/11.05.2007 privind aprobarea Contractului cadru de voluntariat pentru salvatorii montani din cadrul Serviciului de Promovare şi Dezvoltare a Turismului şi Salvamont

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

 

       Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

    În conformitate cu prevederile art. 5 lit. »c » şi art. 7 lit. »a » din HG. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi

     În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.2, lit.”d” şi alin.6, lit.,,a”, pct.15 precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 rep.– a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă, Contractul cadru de voluntariat pentru salvatorii montani din cadrul Serviciului de Promovare şi Dezvoltare a Turismului şi Salvamont,

conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu data prezentei  se abroga HCL nr.70/2007.

Art.3  Primarul municipiului, prin Serviciul de Promovare şi Dezvoltare a Turismului şi Salvamont va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

    

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.34