ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 148/2011  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2012 anexa  nr. 1 Cap. IV- art. 263, pct.4 şi 5 si Cap.VI art.271

 

                        Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

               În conformitate cu prevederile OUG nr.125/30.12.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003

            În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “c”, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b ”din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Anexa 1, capitolul IV-art.263, pct.4 şi 5 referitor la impozitul pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone din H.C.L. nr. 148/2011 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2012, se modifică, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa 1, capitolul VI-art.271, pct.4 se modifică, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.Referitor la taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate de pana la 50 lei inclusive, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Art. 3 Primarul municipiului prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

    

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.36