ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor fonduri pentru achiziţia de carburanţi

pentru Jandarmeria Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

întrunit în şedinţă ordinara  în data de 15 martie 2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.“a”, art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.(6),pct.7, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1500 de  lei, pentru achiziţia de carburanţi în vederea susţinerii consumului mijloacelor auto de intervenţie, pentru Jandarmeria municipiului Vatra Dornei.

Art. 2 Primarul, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         ROMAN BOCA

    

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

15.03.2012

Nr.37