ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui mandat  Primarului Municipiului Vatra Dornei  în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei  în faţa instanţelor judecătoreşti in Dosarul nr.1826/334/2011 avand ca obiect uzucapiune

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta extraordinara in data de 12 ianuarie 2012 

 

       Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Avand in vedere raportul Compartimentului juridic, nr.53/04.01.2012;

      In conformitate cu prevederile art.12 alin.5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificata prin Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind codul civil;

         În temeiul art. 36 alin.(1) şi ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E

Art.1.Se mandatează Primarul Municipiului Vatra Dornei  să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei  în Dosarul nr.1826/334/2011 avand ca obiect uzucapiune in fata instantelor judecatoresti.

        Art.2.(1)În temeiul mandatului de reprezentare, Primarul Municipiului Vatra Dornei va semna toate actele procedurale care se emit în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei in cauza care face obiectul Dosarului nr.1826/334/2011, iar Secretarul Municipiului Vatra Dornei le va contrasemna pentru legalitate.

            (2)Primarul Municipiului Vatra Dornei  va putea împuternici pe d-na  consilier juridic – Luminita Luminosu din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru  a reprezenta Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei  în justiţie in cauza mai sus mentionata.

Art.23 Primarul municipiului, prin  compartimentul juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

         ALBEI MIHAI

 

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

09.01.2012

Nr.4

 

 

 

                                               

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

 EXPUNERE DE MOTIVE

LA PROIECTUL DE H O T Ă R Â R E

PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT  PRIMARULUI MUNICIPIULUI VATRA DORNEI  ÎN VEDEREA REPREZENTĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI  ÎN FAŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI IN DOSARUL NR.1826/334/2011 AVAND CA OBIECT UZUCAPIUNE

 

 

 

 

Pe rolul Judecatoriei Vatra Dornei, exista inregistrat Dosarul nr.1826/334/2011, avand ca parti pe reclamantul Tomoiaga Mircea si Municipiul Vatra Dornei, iar ca obiect uzucapiune pentru Str.Liliecilor din Municipiul Vatra Dornei.

Str.Liliecilor face parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei si apare la pozitia nr.218, anexa 6 a Hotararii de Guvern nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public.

Prin Legea nr.213/1998 dupa cum a fost modificata prin Legea nr.71/2011- pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind codul civil “În litigiile privitoare la dreptul de administrare, statul este reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, iar unităţile administrativ-teritoriale de către consiliile judeţene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, preşedintelui consiliului judeţean ori primarului. Acesta poate desemna un alt funcţionar de stat sau un avocat care să îl reprezinte în faţa instanţei.”

”Avand in vedere textul de lege mentionat, supun spre aprobare Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, mandatarea primarului Municipiului Vatra Dornei, Ioan Moraru de a reprezenta Consiliul local in Dosarul nr.1826/334/2011 si imputernicirea juristei Luminita Luminosu de a reprezenta Consiliul local in fata instantelor de judecata.

Fata de cele prezentate, va rog sa analizati sis a hotarati.

 

 

Primar

Ioan Moraru