ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2012

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,

intrunit in sedinta de indata in data de 26.04.2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;Adresa nr.7915/24.04.2012 a DGFP Suceava;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012, trimestrul II, conform influenţelor prevăzute în anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

         Mircea RUSU

    

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.04.2012

Nr.45