R O M Ā N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor  consilierilor

 

Consiliul local al municipiului VATRA DORNEI

Judeţul Suceava

 

 

            Īn baza prevederilor art.31 alin.(2)  şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 4 din Anexa nr. 1 la  Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1. Comisia de validare a mandatelor de consilieri locali va fi formată dintr-un număr de   3  consilieri.

            Art.2. Se alege Comisia de validare a mandatelor de consilieri locali, īn următoarea componenţă:

            1. Simireanu Timinschi Serenela - Presedinte

            2. Rusu Filaret Mircea - Membru

            3.Ungureanu Costel - Secretar

           Art. 3.  Secretarul unităţii administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărāri.

 

 

Preşedinte de vārstă,                                                           Asistenţi ,

Popescu Constantin                                                         Rīpan Marius

                                                                                                Apetrii Gheorghe

 

 

                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                                        Secretar

                                                                                                    Vasile Turcu

 

 

 

Nr.49/29.06.2012