R O M Â N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatelor  consilierilor

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei

Judeţul Suceava

 

            Având în vedere Procesul-verbal privind propunerile de validare/invalidare a consilierilor locali, prezentat de Comisia de validare ;

            În baza prevederilor art.31, art. 31^1 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.7 din Anexa nr. 1 la  Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Validează mandatele consilierilor aleşi la data de 10.06.2012 pentru Consiliul local al  municipiului  Vatra Dornei, judeţul Suceava, după cum urmează:

1.APETRII GHEORGHE - USL

2.BENCHEA MACSIM SINZIANA- PDL

3.BOCA ROMAN- USL

4.CANDREA DUMITRU-USL

5.CHIRUTA VASILE-USL

6.COJOCARU NICUSOR-PRM

7.MATEICIUC ILIE- USL

8.OBREJA MARIANA- PDL

9.PINDELEA GRIGORE-PDL

10.POPESCU CONSTANTIN-USL

11. POSTELNICU PETRICA TINEL-PRM

12.RIPAN MARIUS VASILE -PDL

13. ROMANICA TIREL- USL

14. RUSU MIRCEA-PDL

15.SCRIPCARU CORNELIU- USL

16.SIMIREANU TIMINSCHI SERENELA- PPDD

17.UNGUREANU COSTEL- PDL

 

 

           Art. 2.  Cu drept de contestaţie în 5 zile de la  adoptarea/comunicarea prezentei hotărâri, la instanţa de contencios administrativ.

           Art. 3.  Secretarul unităţii administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de vârstă,                                                           Asistenţi ,

Popescu Constantin                                                                     Rapan Marius

                                                                                                Apetrii Gheorghe

 

                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                                        Secretar

                                                                                                    Vasile Turcu

 

 

Nr.50/29.06.2012