R O M Â N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL VATRA DORNEI

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind  constituirea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei

 

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei

Judeţul Suceava

 

 

            În baza prevederilor art.34, alin.(2) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cât şi ale art.8 alin (6) din Anexa nr. 1 la  Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. În urma validării mandatelor  consilierilor aleşi la data de 10.06.2012 şi a depunerii jurământului de către un număr de 17 consilieri validaţi, se declară legal constituit Consiliul local al municipiului  Vatra Dornei, judeţul Suceava.

           Art. 2.  Secretarul unităţii administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărâri.

 

 

 

Preşedinte de vârstă,                                                                  Asistenţi ,

Popescu Constantin                                                              Ripan Marius

                                                                                                 Apetrii Gheorghe

 

                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                                        Secretar

                                                                                                    Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Nr.50/29.06.2012