R O M Ā N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind alegerea  preşedintelui de şedinţă

 

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei

Judeţul Suceava

 

 

            Īn baza prevederilor art. 35 alin.(1) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 9 din Anexa nr. 1 la  Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,

 

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Alege prin vot deschis, ca preşedinte de şedinţă al şedinţei de constituire a Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, pe domnul consilier POPESCU CONSTANTIN.

           Art. 2.  Secretarul unităţii administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărāri.

 

 

Preşedinte de vārstă,                                                           Asistenţi ,

Popescu Constantin                                                         Rīpan Marius

                                                                                                Apetrii Gheorghe

 

 

                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                                        Secretar

                                                                                                    Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Nr.52/29.06.2012