R O M Â N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea viceprimarului Municipiului Vatra Dornei

 

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,

Judeţul Suceava

 

 

            Având în vedere art.57 alin.(1) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare şi ale art.11-13 din Anexa nr. 1 la  Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,

 

 

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. În urma stabilirii rezultatului votului secret, se declară ales viceprimar al municipiului Vatra Dornei- Judetul Suceava, domnul consilier local COJOCARU NICUSOR MARCEL.        Art. 2. Secretarul unităţii administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărâri.

 

 

                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

            POPESCU CONSTANTIN                                                                     

                                                                                                             Contrasemnează ,

SECRETAR ,

                                                                                                            Vasile Turcu                                 

 

 

 

 

Nr.53/29.06.2012