R O M Ā N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei

 

 

            Īn baza dispoziţiilor art.54 şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,  ale art.15 şi 30 din Anexa nr. 1 la  Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,

 

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1  Īn cadrul Consiliului local al municipiului Vatra Dornei se  reorganizează un număr de  4  comisii de specialitate, după cum urmează :

            a. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Vatra Dornei, servicii, comerţ şi agricultură-silvicultură;

            b. Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură.

            c. Comisia pentru  administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, juridică şi de disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

                        d)Comisia pentru   pentru īnvăţămānt, sănătate şi familie, cultură şi culte,  muncă şi protecţie sociala, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism.

            Art.2. Stabileşte un număr de 11 (impar) consilieri pentru comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Vatra Dornei, servicii, comerţ şi agricultură-silvicultură, avānd următoarea componenţă:

·        UNGUREANU COSTEL

·         COJOCARU NICUSOR MARCEL

·        RUSU FILARET MIRCEA

·        POSTELNICU PETRICA TINEL

·        SIMIREANU TIMINSCHI SERENELA

·        RĪPAN MARIUS VASILE

·        MATEICIUC ILIE

·        BOCA ROMAN

·        POPESCU CONSTANTIN

·        CHIRUTA VASILE

·        ROMANICA TIREL

 

            Art.3. Stabileşte un număr de 9 (impar) consilieri pentru comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură., avānd următoarea componenţă:

·        RUSU FILARET MIRCEA

·        COJOCARU NICUSOR MARCEL

·        BENCHEA MACSIM SINZIANA

·        OBREJA MARIANA

·        PINDELEA GRIGORE

·        UNGUREANU COSTEL

·        APETRII GHEORGHE

·        SCRIPCARU CORNELIU

·        POPESCU CONSTANTIN

            Art.4. Stabileşte un număr de 7(impar) consilieri pentru comisia pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, juridică şi de disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, avānd următoarea componenţă:

·        SIMIREANU TIMINSCHI SERENELA

·        OBREJA MARIANA

·        PINDELEA GRIGORE

·        POSTELNICU PETRICA TINEL

·        APETRII GHEORGHE

·        SCRIPCARU CORNELIU

·        CANDREA DUMITRU

        Art.5. Stabileşte un număr de 7(impar) consilieri pentru comisia pentru īnvăţămānt, sănătate şi familie, cultură şi culte,  muncă şi protecţie sociala, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism. , avānd următoarea componenţă:

·        BENCHEA MACSIM SINZIANA

·        RIPAN MARIUS VASILE

·        UNGUREANU COSTEL

·        MATEICIUC ILIE

·        POPESCU CONSTANTIN

·        CANDREA DUMITRU

·        CHIRUTA VASILE   

 

           Art. 6.Secretarul unităţii administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărāri.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                        CONSTANTIN POPESCU

 

 

                                                            Contrasemnează,

                                                                                                                                         Secretar

                                                                                                                               Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.54/29.06.2012