ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind   alocarea a 40 mc lemn lucru răşinoase, din pădurea proprietatea municipiului Vatra Dornei,  pentru reconstruirea locuinţei afectata de incendiu din strada Silvicultorului nr. 5, proprietatea lui Berari Niculai

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 16 iulie 2012

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă alocarea cantităţii de  40 mc lemn lucru răşinoase, din pădurea proprietatea municipiului Vatra Dornei, ajutor pentru reconstruirea locuinţei afectata de incendiu din strada Silvicultorului nr. 5, proprietatea lui Berari Niculai.

          Art. 2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi serviciul buget-contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

16.07.2012

Nr.57