ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2012

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra - Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta extraordinara in data de 03 februarie 2012 

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

            În conformitate cu prevederile:

   - OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

 -    HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze pilot, precum şi a listei unităţilor sanitare cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti;

    -  HG Nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, art.15 lit.a si b;       

      În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.2 lit.b si  alin. (6) lit. “a” , precum şi art.45,  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:       

            Art. 1 Se aprobă statul de funcţii a Spitalului Municipal Vatra Dornei, conform  anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 Se aprobă organigrama  Spitalului Municipal Vatra Dornei, conform  anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3  Primarul municipiului, prin Spitalul municipal Vatra Dornei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

        

     PRESEDINTE DE SEDINTA

         ALBEI MIHAI

 

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

03.02.2012

Nr.6