ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind aprobarea infiintarii functiei de administrator public la nivelul municipiului vatra dornei, precum si a criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice ocuparii postului de administrator public

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 16 iulie 2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere prevederile art. 112  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand cont de prevederile art.26 alin.7 si alin.8 din Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.53/2003 –Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.III alin.2 si alin.3 din OUG nr.35/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul realizarii programelor de interes public sau social, al indeplinirii obligatiilor fiscale si al functionarii optime a institutiilor statului, precum si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor  legale si ale Hotararii de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grad sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;

In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 2 lit.”a”, ale art. 36, alin.3 lit.”b” si ale art. 45, alin.1,din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba infiintarea functiei de administrator public la nivelul Municipiului Vatra Dornei in conditiile legii, cu atributiile prevazute in anexa 1.

Art. 2 Se completeaza Organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului cu functia prevazuta la art.1.

 Art.3 Se aproba criteriile si   procedurile  pentru ocuparea functiei de administrator public, prevazute in anexa nr.2 la prezenta, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4  Primarul municipiului, prin aparatul propriu  de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                             Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

16.07.2012

Nr.61