ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 21.187/29.06.2007, pentru spatiul cu alta destinatie decât cea de locuinţă, situat in municipiul Vatra Dornei, Str. Gării, nr.2

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 16 iulie 2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.2 din contractul de închiriere nr.21.187/29.06.2007;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”c” şi alin.5 lit.”a”, precum şi art 45 alin.1 din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale - Republicată ;

 

 

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.21.187/29.06.2007, pentru CLUBUL SPORTIV DE ARTE MARŢIALE “MUSEIDO, privind spatiul cu alta destinatie decât cel de locuinţă, situat in municipiul Vatra Dornei, str. Gării, nr.2, in suprafata de 50 mp, avand destinatia de Club de  arte marţiale.

Art.2 Durata  inchirierii este de 4 ani, începând cu  1 iunie 2012.

Art.3 Pretul chiriei va fi cel stabilit la  conform HCL nr.148/2012 privind taxele si impozitele locale.

Art.4Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

       

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

16.07.2012

Nr.62