ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  validarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2012

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in sedinta ordinara in data de 16 iulie 2012

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

-         adresa nr.60.940/22.05.2012 a Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Suceava;

-         adresa nr.351423/10.05.2012 a Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea disponibilizarii sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012;

-         dispozitia nr.526/29.06.2012 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 a municipiului Vatra Dornei;

            În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 si art.82 al  Legii nr.273/2006  privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

                        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:       

Articol unic: Se valideaza  rectificarea bugetului local al Municipiului Vatra Dornei pentru anul 2012, conform Dispozitiei nr.526/29.06.2012 a primarului Municipiului Vatra Dornei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

16.07.2012

Nr.63