ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  închirierii  suprafeţei de 200 mp teren proprietatea  privata a municipiului Vatra Dornei , catre Societatea Nationala a Apelor Minerale S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava,

 întrunit în şedinţă ordinară în data de 16 iulie 2012

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere cererea nr.12.750/06.07.2012 a SNAM, extrasul de carte funciara si planul de incadrare in zona ;

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. “e” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea suprafeţei de 200 mp teren, proprietatea  privata a municipiului Vatra Dornei, pe o durată de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire conform legii,  teren situat în str. Silvicultorului,  în vederea executarii forajului F4-SNAM.

Art. 2 Preţul  închirierii imobilului descris la art.1  va fi conform HCL nr.148/2012 privind aprobarea chiriilor si taxelor locale pentru anul 2012.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul de urbanism, si  compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                VASILE CHIRUTA

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

16.07.2012

Nr.64